Skip to Content

Vertaisarviointi

Tiedeartikkelin julkaiseminen Aikuiskasvatuksessa edellyttää kahden toimituskunnan ulkopuolisen arvioijan palautetta.

Käsikirjoitukset arvioidaan nimettöminä: kirjoittaja ja arvioija eli referee eivät tiedä toisiaan. Kolmatta arvioijaa saatetaan käyttää, jos artikkelin sisältö on olennaisesti muuttunut tai lausunnot ovat keskenään kovin ristiriitaisia. Tehtäväänsä paneutunut referee auttaa kirjoittajaa näkemään tekstinsä toisin silmin. Hän tukee kirjoittajaa ehdotuksillaan ja neuvoillaan. Hyödyllisintä on rehellinen, kriittinen, käytännöllinen ja kannustava palaute.

Mitä arvioidaan?

Referee arvioi seuraavia seikkoja:

  • tutkimusaiheen merkityksellisyys, kiinnostavuus ja tärkeys
  • kirjoittajan asiantuntemus
  • tutkimusasetelma ja -menetelmät, lähdeaineisto, tutkimuksen toteutus ja käytetty tutkimuskirjallisuus suhteessa tutkimuskysymykseen
  • artikkelin tieteellinen taso eli tieteellinen kestävyys, johdonmukaisuus ja selkeys
  • sisällöllinen arvo ja uutuusarvo
  • argumentoinnin vakuuttavuus
  • kokonaisuus suhteessa otsikon ja aloituksen asettamiin odotuksiin
  • kielen luettavuus ja selkeys, esitystavan johdonmukaisuus, kuvioiden ja taulukoiden toimivuus.

Arvioitsija kirjoittaa lausuntonsa refereelomakkeelle, jotta lausuntoja on helpompi lukea rinnakkain.

Refereepalaute tulee tavallisesti kuukauden kuluessa. Toimittaja lähettää palautteet nimettöminä, kun kumpikin lausunto on valmis.

Back to top