Skip to Content

Julkaisulupa aineiston digitointia varten

Aikuiskasvatus on digitoitu koko julkaisuhistorialtaan, vuodesta 1981 lähtien. Julkaisun tavoittamat kirjoittajat ovat antaneet luvan tekstiensä digitoimiseen.

Osapuolet ovat tehneet seuraavan julkaisusopimuksen (“Sopimus”):

A. KANSANVALISTUSSEURA SR (“Kustantaja”)Y-tunnus: 0116589-4

Osoite: Cygnaeuksenkatu 4, 00100 Helsinki

B. Webropol-alustalla määritelty Aineiston tekijä (”Tekijä” tai ”Tekijät”).

A. ja B. Kukin erikseen ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

1 SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS

Sopimuksen kohde on Tekijöiden käsikirjoitus tai muu teos, jota jäljempänä kutsutaan ”Aineistoksi”. Sopimuksella sovitaan Osapuolten kesken Aineistoa koskevien taloudellisten oikeuksien siirrosta Kustantajalle ja niistä yleisistä ehdoista, joiden mukaisesti Kustantaja voi julkaista Aineiston.

2 LUOVUTETTAVAT OIKEUDET JA VAKUUTUKSET

Tekijät siirtävät Kustantajalle yksinoikeudella kaikki Aineistoa koskevat tekijänoikeuslain mukaiset taloudelliset oikeudet alla mainituin rajoituksin. Tekijänoikeuslain (1961/404) 31–37 §:iä ei siten sovelleta tähän Sopimukseen.

Kustantajalla on oikeus muokata Aineistoa valitsemansa avoimen julkaisun tekijänoikeuslisenssin ehtojen mukaisesti. Kustantajalla on oikeus luovuttaa kaikki tämän Sopimuksen mukaiset oikeudet edelleen. Kustantajalla on myös oikeus liittää Aineisto osaksi suppeampaa tai laajempaa kokonaisuutta.

Tekijöille jää oikeus päättää vapaasti Aineiston tai sen osan julkaisemisesta muulla kuin sillä kielellä, jolla Kustantaja Aineiston julkaisee.

Tekijöille jää oikeus käyttää Aineiston yksittäisiä osia osana sellaista myöhempää Aineistoa, joka poikkeaa selvästi Aikuiskasvatus-tiedelehdestä tai jossa Aineiston tieteellistä sisältöä on uudistettu olennaisesti ja siten, että kysymys ei ole saman Aineiston uudesta laitoksesta.

Tekijät vakuuttavat, että heillä on Aineistoon ja sen osaksi mahdollisesti sisällytettyyn kuva-, taulukko- tai muuhun vastaavaan aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai että he ovat hankkineet tällaiseen aineistoon tämän Sopimuksen mukaiset julkaisu- ja käyttöoikeudet. Tällaisista oikeuksista aiheutuvat kustannukset voidaan osoittaa suoraan Tekijöille.

Kustantajalla ja kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää Aineistoa minkä tahansa avoimen julkaisun tekijänoikeuslisenssin, kuten minkä tahansa Creative Commons -lisenssin, ehtojen mukaisesti. Saattaessaan Aineiston yleisön saataville Kustantaja sitoutuu kertomaan kolmansille osapuolille siitä, että Aineisto on kolmansien osapuolten käytettävissä noudattaen Kustantajan valitseman avoimen julkaisun tekijänoikeuslisenssin ehtoja sekä saattamaan käyttämänsä lisenssin ehdot kolmansien osapuolten saataville.

Kustantaja sitoutuu mainitsemaan Aineiston alkuperäisen julkaisumuodon tiedot ja Tekijöiden nimet sekä tarpeen mukaan tuomaan esille mahdolliset Aineistoon tehdyt muutokset käyttäessään Aineistoa valitsemansa tekijänoikeuslisenssin ehtojen mukaisesti.

Kustantaja sitoutuu myös informoimaan kolmansia osapuolia siitä, että Aineiston alkuperäisen julkaisumuodon tiedot ja Tekijöiden nimet tulee aina ilmoittaa Aineiston käytön yhteydessä. Jos Kustantajan valitsema tekijänoikeuslisenssi kattaa myös Aineiston muokkausoikeuden, Kustantaja sitoutuu informoimaan kolmansia osapuolia myös siitä, että alkuperäiseen Aineistoon tehtävät muutokset tulee aina tuoda asianmukaisesti esille Aineiston käytön yhteydessä. Kustantajalla ja kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää Aineiston kuvailutietoja CC0-lisenssin ehtojen mukaisesti.

3 TEKIJÖIDEN YLEISET VELVOLLISUUDET

Tekijät noudattavat niitä vaatimuksia, jotka Kustantaja on Aineistolle asettanut ja jotka Kustantaja on saattanut Tekijöiden tietoon. Tekijöiltä voidaan edellyttää virheiden korjaamista Aineistoon.

4 ENSIMMÄINEN JULKAISUMUOTO

Kustantaja voi julkaista Aineiston Aikuiskasvatus-tiedelehden sähköisessä julkaisumuodossa, missä tahansa muussa sähköisen muodon julkaisussa, millä tahansa palvelimella, painetussa muodossa tai muussa julkaisumuodossa tai -kanavassa joko yksinään tai osana laajempaa kokonaisuutta, kuten useiden kustantajien yhteisessä sähköisessä tietokannassa.

Kustantaja määrää Aineiston ulkoasun, nimen, sähköisen muodon toteutuksen sekä mahdollisen painoksen suuruuden ja painopaikan. Lopullinen päätösvalta myös muissa Aineiston julkaisemista koskevissa kysymyksissä on Kustantajalla. Kaikki oikeudet Aineiston nimeen, Aineiston taittoon ja muuhun ulkoasuun ovat Kustantajalla.

5 UUDELLEENJULKAISEMINEN

Kustantajalla on oikeus julkaista Aineisto uudelleen painetussa tai sähköisessä muodossa Kustantajan valitsemalla palvelimella tai muulla sähköisen muodon välitystavalla ja/tai muussa Kustantajan valitsemassa julkaisumuodossa rajattoman määrän kertoja. Aineisto voidaan julkaista uudelleen myös useiden kustantajien yhteisessä sähköisen muodon julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa.

Kustantaja pyrkii ilmoittamaan Tekijöille uudelleenjulkaisemisesta Kustantajan julkaistessa Aineiston uudelleen. Kustantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että Tekijöiden nimet sekä Aineiston alkuperäisen julkaisumuodon tiedot ilmenevät jokaisen Kustantajan uudelleenjulkaisemisen yhteydessä.

6 TEKIJÄNPALKKIO

Tekijöille ei makseta palkkiota tämän Sopimuksen nojalla.

7 MUUT EHDOT

Osapuolet ovat itsenäisiä toimijoita, eikä tämä Sopimus luo minkäänlaista työ- tai määräysvaltasuhdetta Osapuolten välille.

8 SOPIMUKSEN KESTO

Tämä Sopimus on voimassa koko sen ajan, jona Aineisto on tekijänoikeudella suojattu.

9 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan Suomen kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasääntöjä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset riitatilanteet ensisijaisesti sovittelemalla. Ellei riitaa saada ratkaistua 30 päivän aikana neuvotteluiden aloittamisesta, ratkaistaan tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ensiasteena Kustantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos Osapuolet yhdessä erikseen sopivat, että tästä Sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan välimiesmenettelyssä, riita ratkaistaan Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yksijäsenisessä välimiesoikeudessa. Välimiehen määrää tällöin Tieteellisten seurain valtuuskunta. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

10 MUUT EHDOT

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Osapuolet ovat sen vahvistaneet sähköisesti (esimerkiksi sähköpostitse, Webropol-kyselyn kautta tai muuten sähköisesti). Kaikki muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti, ja ne tulevat voimaan, kun Osapuolet ovat ne sähköisesti vahvistaneet. Tätä Sopimusta ei saa siirtää ilman toisten Osapuolten suostumusta. Kustantajalla on kuitenkin oikeus siirtää Sopimus liiketoimintakauppojen ja muiden organisaatiojärjestelyiden yhteydessä, jolloin liiketoimintakaupan tai organisaatiojärjestelyn ostaja tai siirronsaaja ottaa vastatakseen Kustantajan tämän Sopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvoitteista kokonaisuudessaan.

Back to top