Viitteet ja lähteet

Viitteet ja lähteet ankkuroivat tutkimuksen aiempaan tutkimukseen.

Viitteet

Aikuiskasvatus käyttää vain tekstin sisäisiä viitteitä ja loppuviitteitä, jos välttämätöntä. Jos loppuviitteeseen ajattelemasi asia on tekstin ymmärtämisen kannalta välttämätön, sen pitää olla leipätekstissä

Leipätekstissä viitteet merkitään seuraavasti:

  • (Sukunimi & Sukunimi vuosiluku, sivunumero).

Esimerkkejä

  • (Marsick & Watkins 1992; Varila 1991).
  • (Marsick & Watkins 1992, 207).

Lähteet

Lähteiden määrässä on syytä olla kohtuullinen. Niissä noudatetaan seuraavaa tapaa:

  • Sukunimi, E[tunimen alkukirjain]. (vuosiluku). Teoksen nimi kursiivilla. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja, sivunumerot.

Esimerkkejä

  • Seikkula, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.
  • Ropo, E. (1994). Opetussuunnitelmat ja elinikäinen oppiminen. Teoksessa Kajanto, A. & Tuomisto, J. (toim.) Elinikäinen oppiminen. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura & Kansanvalistusseura. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 87–114.
  • Teichler, U. (1999). Higher education policy and the world of words. Chancing conditions and challenges. Higher Education Policy 13 (4), 285–312.

Ilmoita kustantajan kotipaikan nimi alkukielellä: Stockholm.

Kirjoita englanninkielisissä teosten nimissä kaikki muut sanat paitsi lyhyet partikkelit ja artikkelit isolla alkukirjaimella.

Jos kustantajalla on useita kotipaikkoja, merkitse niistä ensimmäinen.