Viitteet ja lähteet

Viitteet ja lähteet ankkuroivat tutkimuksen aiempaan tutkimukseen.

Viitteet

Aikuiskasvatus käyttää vain tekstin sisäisiä viitteitä ja loppuviitteitä, jos välttämätöntä. Jos loppuviitteeseen ajattelemasi asia on tekstin ymmärtämisen kannalta välttämätön, sen pitää olla leipätekstissä

Leipätekstissä viitteet merkitään seuraavasti:

  • (Sukunimi & Sukunimi vuosiluku, sivunumero).

Esimerkkejä

  • (Marsick & Watkins 1992; Varila 1991).
  • (Marsick & Watkins 1992, 207).

Lähteet

Lähteiden määrässä on syytä olla kohtuullinen. Niissä noudatetaan seuraavaa tapaa:

  • Sukunimi, E[tunimen alkukirjain]. (vuosiluku). Teoksen nimi kursiivilla. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja, sivunumerot.

Esimerkkejä

  • Seikkula, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.
  • Ropo, E. (1994). Opetussuunnitelmat ja elinikäinen oppiminen. Teoksessa A. Kajanto & J. Tuomisto (toim.) Elinikäinen oppiminen. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura & Kansanvalistusseura. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 87–114.
  • Teichler, U. (1999). Higher education policy and the world of words. Chancing conditions and challenges. Higher Education Policy 13(4), 285–312.

Ilmoita kustantajan kotipaikan nimi alkukielellä: Stockholm.

Kirjoita englanninkielisissä teosten nimissä kaikki muut sanat paitsi lyhyet partikkelit ja artikkelit isolla alkukirjaimella.

Jos kustantajalla on useita kotipaikkoja, merkitse niistä ensimmäinen.

Jos viittaat useaan saman kirjoittajan teokseen, listaa ne lähdeluetteloon vanhimmasta nuorimpaan.

Merkitse DOI-tunnisteet lähdeluetteloon, kun ne ovat lähteessä tarjolla.

Anonymisointi

Tekstistä pitää poistaa kaikki sellainen, mistä käy selvästi ilmi, että kirjoittaja viittaa omaan tutkimukseensa. Jos on yhtenä kirjoittajana teoksessa, pitää ottaa koko lähde pois. Jos kirjoittajan omiin lähteisiin viitataan, kun puhutaan tutkimuksen taustoista tai teorioista, ei välttämättä tarvitse poistaa. Jos lähteissä on kirjoittajien omia lähdeviitteitä, teoksen paikka on vaihdettava aakkosissa.