Teemat ja kutsut

Tarjoa teemaa!

Aikuiskasvatus ottaa vastaan teemaehdotuksia kirjallisina. Hyödynnä näitä kysymyksiä teemaehdotuksessa:

 • Miksi teema pitää tehdä, mitä uutta se tuo tutkimukseen ja keskusteluun aiheesta?
 • Keitä teema kiinnostaa? Missä he ovat?
 • Ketkä halutaan tekijöiksi? Miksi juuri heidät?
 • Millaista tutkimusta, hankkeita ja tapahtumia teeman ympärillä on?
 • Miten teema jäsentyy? Laadi dispositio.
 • Miten tieteiden rajojen ylitys otetaan huomioon?
 • Aikataulu: aikajana kutsusta julkaisuun
 • Voiko teemaan hakea apurahaa, mistä?

Kutsut

Toisen asteen ammatillinen aikuiskoulutus, Aikuiskasvatus 3/2023

Aikuiset opiskelevat nykyisellään ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa koulutusohjelmissa nuorten kanssa. Noin puolet ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista on yli 24-vuotiaita. Toisen asteen ammatillisista opinnoista on niukasti aikuiskasvatuksen tutkimusta. Myös ammatillisen opettajankoulutuksen näkökulma on tärkeä.

Teemanumeroon haetaan tiedeartikkeleita ja näkökulmia seuraavista aiheista:

 • aikuisopiskelu ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestelmän ja käytäntöjen uudistajana: muun muassa vahva työelämäorientaatio, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, näytöt
 • aikuisopiskelijoiden kokemukset ammatillisesta koulutuksesta
 • ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistettävyys ja valmistuneiden työelämäsiirtymät
 • ammatillisen koulutuksen merkitys aikuisten myöhemmissä koulutusvalinnoissa: täydennys- ja jatkokoulutus, alanvaihto
 • ammatillinen opettajankoulutus
 • ammatillisen aikuiskoulutuksen vetovoima ja arvostus työmarkkinoilla
 • eri toimijoiden yhteistyö ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämisessä
 • ohjauksen määrä ja laatu sekä käytännöt ja uudet ohjausmallit.

Numero ilmestyy syys-lokakuussa 2023.

Osallistu

 • Lähetä tiedeartikkelin käsikirjoitus viimeistään 1. maaliskuuta 2023. Näkökulman tai puheenvuoron käsikirjoitus ehtii mukaan, kun lähetät sen viimeistään 15. huhtikuuta 2023. Meilaa tekstisi toimituspäällikölle:  terhi.kouvo@kvs.fi.

Kriittinen lukutaito eriarvoistuvassa digitaalisessa yhteiskunnassa, Aikuiskasvatus 3/2024

Digitalisaatio läpäisee yhteiskunnan, mutta osa kansalaisista jää digiosattomiksi. Digipalvelujen tulisi huomioida haavoittuvassa asemassa olevat etenkin geopoliittisesti haastavina aikoina.  Digitalisaation sanotaan toistavan yhteiskunnallisia vinoumia ja unohtavan esimerkiksi kulttuurierot. Sukupuoli, ikä ja muut sosioekonomiset tekijät vaikuttavat digiosallisuuteen.

Teemanumero hakee vastauksia aikuiskasvatuksen tehtävään digiosallisuuden lisäämisessä. Näkökulma digitaalistuvaan yhteiskuntaan on kriittinen. Digitalisaatiota tarkastellaan demokratian, osallisuuden ja geopolitiikan näkökulmista. Teemanumeroon toivotaan tiedeartikkeleja ja näkökulmia esimerkiksi:

 • Mitä digiosallisuus tarkoittaa aikuiskasvatuksen kentällä ja millaisia ratkaisuja on kehitetty digiosallisuuden tukemiseen?
 • Miten aikuiskasvatus vastaa digitalisaation tuomaan eriarvoistumisen haasteeseen?
 • Miten kasvatuksella ja koulutuksella tuetaan aikuisten kriittistä medialukutaitoa?
 • Millaisia oppijoita digitalisoituva koulutuksen kenttä palvelee, ketkä jäävät katveeseen?

Käsikirjoitukset voivat olla aikuiskasvatuksen ytimessä tai tieteiden rajat ylittäviä. Ne saavat olla teoreettisia, käsitteellisiä tai empiirisiä. Tervetulleita ovat myös metodologiset kysymyksenasettelut.

Numeron toimittavat Severi Hämäri ja Piia Silvennoinen. Se ilmestyy syyskuussa 2024.

Osallistu

 • Lähetä tiedeartikkelin, näkökulmien ja puheenvuoron käsikirjoitus viimeistään 28. marraskuuta 2023. Meilaa tekstisi toimituspäällikölle: terhi.kouvo@kvs.fi.

Jatkuva oppiminen, Aikuiskasvatus 1/2025

Jatkuva oppiminen on keskeinen tavoite niin kansallisesti kuin oppilaitosten strategioissa. Sen nimissä edistetään tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia ja pyritään nostamaan väestön koulutustasoa. Erityisesti halutaan taata työikäisten mahdollisuudet kehittää osaamistaan. Näin pyritään vähentämään yksinomaan perusasteen koulutuksen suorittaneiden määrää ja lisäämään korkeakoulutuksen suorittaneiden määrää.

Teemanumero tuo esiin tuoretta tutkimusta ja tuoreita lähestymistapoja aikuisten työelämälähtöiseen koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja työssä oppimiseen. Jatkuvaa oppimista tarkastellaan kriittisessä valossa aikuiskasvatustieteen ja tieteiden rajoja ylittävien tutkimusasetelmien avulla.  Näkökulmat ulottuvat koulutuksen järjestäjistä ja työelämän edustajista koulutukseen osallistuviin.

Numeroon toivotaan tiedeartikkeleja ja näkökulmia esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • aikuisten työelämälähtöinen oppiminen sen moninaisissa muodoissaan
 • ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö
 • aiemmin hankitus osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • elinikäisen ohjaukset kehittäminen
 • matalasti koulutettujen aikuisten koulutusmahdollisuuksien edistäminen.

Numeron toimittavat Anu Kajamaa, Päivi Hökkä ja Katja Vähäsantanen.  Se ilmestyy maaliskuussa 2025.

Lisää aiheesta: