Julkaisuprosessi

Aikuiskasvatuksen julkaisuprosessin ytimessä on tutkitun tiedon saattaminen selkeään, täsmälliseen ja ymmärrettävään muotoon. Tiedeartikkelin työstäminen käsikirjoituksesta julkaisuksi vie kolmesta kuukaudesta vuoteen, joskus pidempäänkin. Näkökulma ja puheenvuoro etenevät hieman nopeammin, sillä niihin ei kuulu ulkopuolista refereemenettelyä.

Toimituskunnan käsittely

Käsikirjoituksia käsitellään toimituskunnassa, joka kokoontuu kuudesti vuodessa. Jäsenet edustavat tutkimusta, aikuiskoulutusta ja työelämää. Aikuiskasvatuksen kustantajat ovat sitoutuneet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmistieteitä ja hyvää tieteellistä käytäntöä koskeviin ohjeisiin.

Toimituskunta käsittelee käsikirjoituksen anonyymina ja päättää, hyväksytäänkö se julkaisuprossiin. Se koostaa artikkeleista mahdollisuuksien mukaan temaattisia kokonaisuuksia, eikä käsikirjoituksia siksi välttämättä julkaista hyväksymisjärjestyksessä.

Kullakin käsikirjoituksella on kaksi syvälukijaa, jotka perehtyvät siihen syvällisesti. Arvioitavana ovat muun muassa tekstin tieteelliset ansiot, yleinen kiinnostavuus ja luettavuus. Toimituskunta päättää käsikirjoituksen lähettämisestä vertaisarviointiin, sen palauttamisesta muokattavaksi tai hylkää tekstin.

Vertaisarviointi

Julkaisuprosessiin hyväksytylle tiedeartikkelille etsitään kaksi toimituskunnan ulkopuolista arvioijaa eli refereetä, jotka noudattavat lehden refereeohjetta. Toimittaja lähettää tekijälle lausunnot. Perehdy vertaisarviointiin.

Seuraavassa kokouksessaan toimituskunta käsittelee muokatun käsikirjoituksen. Tekijällä on velvollisuus hyödyntää palaute ja selvittää muokatun version palauttaessaan, miten tekstiä on muutettu. Muokatut kohdat on selvintä merkitä eri värillä.

Lopullisen julkaisupäätöksen tekee päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa.

Toimitustyö

Julkaisupäätöksen jälkeen viimeistelty käsikirjoitus toimitetaan ja editoidaan. Näin tehdään kaikille Aikuiskasvatuksessa julkaistaville teksteille.

Editori lukee käsikirjoituksen valistuneen maallikon silmin. Hän hakee tekstistä paikkoja, joissa ajatus katkeaa, kieli takkuaa tai rakenne ontuu. Tiedeteksti on täsmällistä ja selkeää.

Kirjoittaja saa luettavakseen toimittajan merkinnät, jotka hän hyväksyy sellaisenaan tai ehdottaa itse parempia. Usein kirjoittaja itse keksii parhaan tavan selkeyttää tekstiä, kun editori näyttää selkeyttämistä vaativat kohdat.

Vedosvaihe

Toimitettu käsikirjoitus taitetaan lehden lay outin mukaisesti. Tekijä korjaa vedoksen. Monen kirjoittajan tekstissä ryhmän vetäjä kokoaa palautteen yhteen tiedostoon. Toimittaja kokoaa palautteen ja välittää sen taittajalle.

Jälkityöt

Artikkelista laaditaan julkaisusopimus, jossa päätetään kummankin osapuolen oikeuksista ja velvoitteista. Tekijä ja vertaisarvioijat saavat omat tekijänkappaleensa lehden valmistuttua. Tekijöiden asiantuntemusta tarvitaan, kun artikkeleista laaditaan uutuustiedotteita medialle ja sidosryhmille.