Taloudellinen taantuma vaikeuttaa korkeakoulutettujen työllistymistä

   

 

     


Anne Maria Rouhelo (2009). Akateemiset urapolut. Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen alan generalistien urapolkujen alkuvaiheet 1980- ja 1990-luvuilla. Väitös Turun yliopistossa 30.1.2009.

Taloudellinen taantuma vaikeuttaa korkeakoulutettujen työllistymistä. 1980- ja 1990-lukujen puolivälissä valmistuneet humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja kasvatustieteellisten alojen yleistutkinnon suorittaneet työllistyivät kasvatustieteen maisteri Anne Rouhelon väitöstutkimuksen mukaan eri tavoin.

Koulutustasoon nähden tutkittujen työllistymisvaikeudet ensimmäisinä valmistumisen jälkeisinä vuosina olivat kohtalaisen suuria. Työllistymisvaikeudet korostuivat heikossa suhdannetilanteessa.

Vuonna 1995 valmistuneet olivat uransa alussa useammin työttöminä tai työllistyivät useammin koulutustasoaan vastaamattomiin tehtäviin kuin kymmenen vuotta aiemmin valmistuneet.

Suhdannetilanne oli 1980-luvulla hyvä, työpaikkoja oli tarjolla ja työvoiman kysyntä julkisella sektorilla kasvoi. Työllistymisvaikeudet kasvoivat 1990-luvulla, koska korkeakoulutettuja valmistui enemmän, taloudellinen taantuma vähensi työvoiman kysyntää ja pinnalle nousi tehokkuusajattelu.

Urapolut muuttuivat monimuotoisemmiksi
ja työsuhteet epävakaammiksi.

Vuonna 1985 valmistuneiden humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteellisen alan yleistutkinnon suorittaneiden työsuhteiden määrät vakiintuivat noin kolmen vuoden kuluttua valmistumisesta ja samalla urapolut kiinnittyivät pitkälti pysyviin työsuhteisiin.

Vuonna 1995 valmistuneiden työura ei vakiintunut samalla tavalla pysyviin työsuhteisiin, vaan liikkuvuus oli suurempaa ja he työskentelivät paljon määräaikaisissa työsuhteissa myös urapolkunsa myöhemmissä vaiheissa. Tutkittujen tilanne on yhteydessä laajempaan määräaikaisten työsuhteiden lisääntymiseen.

Akateemiset työllistyvät entistä useammin
henkilökohtaisten kontaktien kautta

Vuonna 1995 valmistuneet työllistyivät työurallaan olleisiin työsuhteisiin aiemmin valmistuneita useammin organisaation sisäisten työmarkkinoiden kautta, tutun työnantajan kutsumana tai henkilökohtaisen kontaktin kautta. Vaikka sukulaisilla ja ystävillä olisi halukkuutta auttaa työnhaussa, työllistymisen kannalta parempia kontakteja ovat työ- ja opiskeluhistorian kautta muodostuneet kontaktit.

Rouhelon virallisena vastaväittäjänä toimii professori Asko Suikkanen Lapin yliopistosta ja kustoksena professori Risto Rinne.

Anne Rouhelo on syntynyt 1970 Pomarkussa. Hän on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi 1997 Turun yliopistosta. Hän toimii tutkijana Turun yliopistossa. Väitös kuuluu kasvatustieteen alaan.

 
 
 

 

 
 
 
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590