Arkisto    

 

     


Aikuiskasvatuksen artikkeleita 1990-2012

Kansanvalistusseuran sivuilla olevaan Aikuiskasvatuksen artikkeleita 1990–2012 teemojen ja aiheiden mukaan -listaan on koottu keskeisimmät tiedeartikkelit muutamilta aihealueilta. Kattavan kuvan Aikuiskasvatuksessa julkaistuista artikkeleista saa tutustumalla sivuston numerokohtaisiin sisällysluetteloihin. Kohdan Summaries alta löytyvät myös artikkeleiden suomenkieliset abstraktit.

Lehden aikaisemmat vuosikerrat ja irtonumerot »

Tiedeartikkeleiden kirjoittajat 1989–2012

AALTO MINNA
Siirtovaikutus opetustyössä. Havaintoja eräästä kokeiluhankkeesta, 1/2001

AALTONEN KATRI & PITKÄNIEMI HARRI
Tutkimusmetodologia ja sen kehittäminen opettajan käyttöteorian ja opetuksen välisen suhteen tutkimuksessa, 3/2002

AALTONEN RAINER
Henkilöstökoulutuksen taloudellinen vaikutus, 4/1989
Ks. Tuomisto Jukka

AARVA PAULIINA
Terveysvaikutuksen nykykulttuuri, 2/1992

ABRAHAMSSON KENNETH
Opintovapaata vai opiskelua työaikana? Pohjoismaiden aikuiskoulutuksen tulevia kehitysstrategioita, 2/1991

ABRAHAMSSON LENA
Oppivan organisaation luominen ja naistutkimuksen näkökulma, 2/1998

ALANEN AULIS
Generatiivisuus Eriksonin kehitysvaiheteoriassa, 2/1994

ALASOINI TUOMAS
Kohti huipputiimejä – tuotantotyön organisaatiomallit murroksessa, 2/1998

ALKIO OLAVI
Aikuiskoulutuksen uudet metodit ja koulutuksellinen tasa-arvo, 2/1993
Kansainvälistyminen ja aikuiskasvatus, 1/1989

ANTIKAINEN ARI
Amerikkalainen kasvatussosiologia, nyt!, 1/1991
Elinikäisen oppimisen käytännöt ja elämän polut, 3/1997
Antikainen Ari, HOUTSONEN JARMO, TUOTELIN HANNU & KAUPPINEN JUHA: Koulutus, oppimiskokemukset ja elämänvaiheet, 2/1994
Antikainen, Ari & KAUPPILA, JUHA: Oppivan ihmisen kertomus: Koulutussukupolvet ja vapaan sivistystyön tulevaisuus, 1/2000
Antikainen Ari & HUUSKO ARJA: Tietotekniikan käyttö ja aikuiskoulutukseen osallistumisen sosio-ekonominen malli, 3/2007

ANTTILA EEVA
Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana, 2/2009

ARIYARATNE A.T.
Lukutaito ja kestävä kehitys, 2/1990

AUTIO TERO, NIKLANDER ESKO, ROPO EERO & SILFVERBERG HARRY Koulutuspolitiikka ja aineenopettajakoulutus, 4/1998

BLUEMINK JOHANNA
Virtuaalipeliympäristö strategisesti tehokkaan yhteistyön harjoittajana, 4/2011

BRUIJN, H.F.M. DE
Kognitiivinen työpajatyöskentely – sovellutuksena tietokoneavusteinen oppiminen, 4/1992

BRUNILA KRISTIINA
Rönsyt pois! Tutkija tietokapitamismissa, 2/2011

CROMBIE MARJORIE
Yritys irrottautua köyhyydestä karjankasvatusprojektin avulla, 2/1990

ENGESTRÖM YRJÖ, ENGESTRÖM RITVA & KÄRKKÄINEN MERJA
Oppiminen ja ongelmanratkaisu monimutkaisissa työtehtävissä, 1/1995

ERIKSSON, ILSE
Sukupolvivastuu ja syyllisyys – diskursseja aikuisten lasten huolenpidosta vanhemmistaan, 1/2010

ERIKSSON, PÄIVI & PIETILÄINEN, TARJA
Yrittäminen ja sukupuolen moniulotteisuus – haaste tutkimukselle ja koulutukselle, 4/2001

ESKOLA JARI & SUORANTA JUHA
Eläytymismenetelmä ja aikuiskasvatus – eläytyvää aikuiskasvatusta, 1/1991
Eskola Jari & WECKROTH KLAUS: Puhetta harrastuksesta – avoin korkeakouluopiskelu opiskelijoiden kuvaamana, 1/1994

ESKOLA KATARINA
Kulttuurin muutos, elämäntapa ja vapaatavoitteinen sivistys, 3/1995

FILANDER KARIN
Siirtymätila aikuiskoulutuksen itseymmärryksen välineenä, 4/1992
Kehittäjyys epävarmuuden asiantuntijuutena, 4/2002

FORSBERG HANNELE
Tunteet – sosiaalityötä harjoittavan häpeä?, 4/2002

FRANSSON ANDERS & LARSSON STAFAN
Askel aikuisopiskeluun – Miten pienentää etäisyyttä ja vähentää vierautta?, 2/1991

FREEMAN STEPHANIE, MOISANDER JOHANNA & STENFORS SARI
Mallit yritysten oppimisympäristöissä. Akateemisten mallien kehittäjien ja yritysten tiimiorganisaatioiden yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet, 4/2004

GROOMBRIDGE BRIAN
Kansainvälinen politiikka kasvatustoimintana, näkökulmina tiedotusvälineet, yliopistot ja eri instituutiot, 3/1994

HAAPAKORPI ARJA
Matkalla asiantuntijaksi? Asiantuntija-aseman kehittymisprosessi ja sen ehdot uusmediayrityksessä, 2/2007
Kuka pääsee asiantuntijaksi? Yhteiskunnallisen taustan merkitys asiantuntija-aseman rakentumisessa, 4/2010

HAAPASALO SEIJA
Erilainen oppijuus haasteena ja voimavarana, 1/2006

HACKLIN ELIISA
Tietotekniikan vastuuhenkilöitä koulutettiin monimuoto-opetuksen avulla – kokemuksia Lapin LAIKO-kokeilusta, 1/1990

HAHO ANNU
Ammatillisen hoitamisen perusteet, 4/2007

HAILA YRJÖ
Ympäristötietoisuuden paradoksit, 1/2004

HAKKARAINEN, KAI
Oppiminen osallistumisprosessina, 2/2000
Hakkarainen Kai, PAAVOLA SAMI & LIPPONEN LASSE: Käytäntöyhteisöistä innovatiivisiin tietoyhteistöihin, 1/2003
Ks. Palonen Tuire

HALTIA PETRI
Näyttötutkintojen vaatimusten määräytyminen – mitä työssä opitusta tunnustetaan? 4/2000

HALTTUNEN NINA
Avoin yliopisto akateemisuuden reunalla, 1/2005
Aikuisten hakeutuminen yliopistojen tutkinto-opiskelijoiksi, 1/2007
Halttunen Nina & Alho-Malmelin Marika: Suurten ikäluokkien toinen mahdollisuus? Yliopisto-opintojen aloittaminen keski-iässä, 3/2007

HALTTUNEN KAI
Tiedonhaun peruskurssin opiskelijoiden kokemuksia. IR Game – tiedonhakupelistä oppimisympäristön osana, 3/2000

HARJU ARTO, KALLIO PAULI & KURHILA ASTA
Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen ja ohjaaminen, 1/2001

HEIKKINEN RIITTÄ-LIISA
Terveyskasvatuksen harharetket, 2/1992

HEIKKINEN ANJA & HUTTUNEN ULLA
Onko osaamisella sukupuoli?, 4/2001

HEIKKINEN MERVI
Tapaustutkimus yliopiston tasa-arvopolitiikasta: seksuaalinen häirintä, 3/2011

HEILMANN PIA
ICT- ja paperipäälliköiden täydennyskoulutus tarpeet, 2/2007

HEINONEN SARI
Evaluation poliittiset aspektit; Relander-koulutus arvioitiin kapea-alaisin kriteerein, 3/1996

HEINONEN, JARNA
Sisäinen yrittäjyys organisaation kehittämisen välineenä, 2/2002

HEISKANEN TUULA
Teorian ja käytännön jännite tutkimusta, koulutusta ja kehittämistyötä integroivassa koulutuksessa, 4/1990
Oppimisen haasteet sukupuolinäkökulmasta – esimerkkinä tekstiili- ja vaateteollisuus, 4/2001

HELAKORPI SEPPO
Ammatillinen aikuiskoulutus ja aikuiskouluttajakoulutus, 3/1990
Ammattikasvatus tieteenä, 2/1993
Helakorpi Seppo & SUONPERÄ MATTI: Laatuajattelulla uuteen oppimisympäristöön, 1/1995

HERRANEN JATTA & HARINEN PÄIVI
Kehkeytyvä aikuisuus ja irtiottojen kulttuurinen velvoite, 1/2008

HILPELÄ JYRKI
Viisaus ja kasvatus, 1/1992
Voiko nyky-yhteiskunnassa kasvaa moraalisubjektiksi?, 2/2003

HIMANKA JUHA
Yliopistopedagogiikka ja itse, 3/2009

HIRSTO LAURA & LÖYTÖNEN TEIJA
Kehittämisen kolmas tila? Yliopisto-opetus kehittämisen kohteena, 4/2011

HOLMA KATARIINA
Scheffleriläisiä avauksia aikuiskasvatuksen filosofiaan – välineelisestä rationaalisuuskäsityksestä luopuminen keskustelun mahdollisuuksien laajentajana, 4/2009

HOLMSTRAND LARS
Tutkimuspiiri – eräs tapa tehdä yhteistyötä, 4/1991

HONKANEN HENRY
Organisaation kehittämismallien juurista tulevaisuuden haasteisiin, 1/1999

HONKONEN RISTO & KALLIONIEMI VIRVE
Elinikäisen oppijan narratiivit, 4/1998

HULKARI, KIRSI
ks. Tossavainen, Jonna, 1/2010

HUOTARI VESA
Hierarkkisesta horisontaaliseen ura-ajatteluun, 2/2010
Asiantuntijuus arvioinnissa, 3/2000
Yliopisto tiedonhallintana – tapausesimerkkinä ammattikasvatus, 1/2005
Tieteellisyys – kanto johtamiskoulutuksen kaskessa, 3/2007

HUUHKA KOSTI
Kansalaisopistoliikkeen kehitysvaiheet – työväen opistoista koko kansan opinahjoiksi, 3/1989

HYTÖNEN TUIJA
Henkilöstön kehittäjät aikuiskasvatuksen toimintakentillä, 4/2002

HYYPPÄ HARRI
Uudistuminen konsultaatiotyön haasteena, 1/1999

HYYPPÄ HENRIK
Aikuisten päivähoitoa, 3/1996

HÄKÄMIES ANNUKKA
Taide tunteiden opettajana ammatillisessa koulutuksessa, 2/2004

HÄMÄLÄINEN KAUKO
Laadun arviointi yliopistollisessa täydennyskoulutuksessa, 4/1993

HÄNNINEN SALME
Voimaantumisen tarinat subjektiuden vahvistajana, 1/2009

IKONEN RISTO
Kasvatus vai sosialisaatio? 1/2000
Syrjäytyminen vai ympäristöllä kasvattaminen. Osuustoiminta ja 1800-luvun loppupuolen köyhälistöongelma, 2/2002

IKONEN-VARILA MERJA, MYYRY LIISA, SALONIEMI SARI & TYNJÄLÄ PÄIVI
Onko metodilla väliä? – Kokemuksia organisaation kehittämisen arvioinnista, 1/2009

ILLERIS KNUD
Elinikäinen oppiminen ja matalasti koulutetut, 1/2006

ILOLA HELI JA AHO SEPPO
Sapattivapaa: periaatteita ja mahdollisuuksia, 4/1989

ISOPAHKALA-BOURET ULPUKKA
Asiantuntemus kokemuksena, 2/2008
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot osana suomalaisen korkeakoulutuksen duaalimallia, 4/2010, ks. Rantanen Teemu

JAKKU-SIHVONEN RITVA
Henkilöstökoulutus johtamiskoulutuksen osana, 3/1990
Tuloksellisuuden käsite koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen näkökulmasta, 3/1992

JARVIS PETER
Oppiminen ja oleminen, 3/1989
Kolme oppimismuotoa sosiaalisessa kontekstissa, 4/1989
Teoria ja käytäntö aikuiskouluttajien koulutuksessa, 3/1990
Ollako vai omista? Siinä aikuiskasvatukselle kysymys, 1/1992
Oppimisen paradoksit myöhäismodernissa, 3/1993
Oppimisen markkinat, 4/1996
Oppimisen paradoksit, 1/1997
Oppivat alueet ja eurooppalainen politiikka: sosiologinen analyysi, 2/2007

JAUHIAINEN ANNUKKA
Minkälaista kansalaisuutta koulullamme haluttiin rakentaa, 2/2003
Opetustyö ja sukupuoli uusliberalistisessa yliopistossa, 3/2011

JAUHIAINEN ARTO & ALHO-MALMELIN MARIKA
Aikuisopiskelu – uskonasioita?, 1/2003

JOKISAARI OLLI-JUKKA
Elinikäinen oppiminen – häpeä ja menetetty vapaus. 1/2004

JOKIVUORI PERTTI
Sitoutuminen työorganisaatioon ja luottamus, 4/2004

JOLKKONEN ARI
Mikä oikeuttaa yliopistojen täydennyskoulutuksen?, 4/1992

JUHELA ARTO
Aikuiskoulutuksen ohjaus- ja tukitoiminta Saksan liittotasavallassa, 4/1990
Koulutusasenteet teollisuustyössä, 3/1994

JUNTUNEN, ELINA
Tunnistettu vai haastettu asiantuntijuus? Diakoniatyöntekijöiden käsityksiä avustustyön asiantuntijuudesta, 1/2010

JUUTI PAULI
Mitä on johtaminen?, 4/1996
Kulkuri ja peluri oppijana, 1/1997
Viimeaikaisia näkökulmia organisaation kehittämisestä, 1/1999

JYLHÄ PETRI & VAHERVA TAPIO
Liiketoiminnan, teknologian ja henkilöstön kehittämisen trendit, 2/1998

JYRKÄNNE JARI-PEKKA
Ammatillinen aikuiskoulutus ja työelämä – näkökuomia työn ja koulutuksen suhteesta, 3/1992

JÄRVENSIVU ANU & KOSKI PASI
Työssä oppimista ja oppimistyötä, 1/2008

JÄRVINEN ANNIKKI, KONTKANEN LEILA, POIKELA ESA, STACHON KARI & VALKAMA HANNU
Työ, asiantuntijuus ja oppiminen – tutkimuksen uutta paradigmaa etsimässä, 2/1995
Järvinen Annikki & Poikela Esa: Työssä oppimisen reflektiivisyys ja kontekstuaalisuus, 4/2000

KALLI PEKKA
Kansanopisto, vuorovaikutus, autenttisuus, 1/1997

KANGASHARJU HELENA, NIKKO TUIJA & SÄNTTI RISTO
Organisaation sisäinen kokous johtamisen välineenä, 4/2003

KANNAS LASSE
Terveyskasvatus tutkimus- ja koulutusalana sekä arjen käytäntöinä, 2/1992

KANTANEN UOLEVI
Mitä työnantajat odottavat henkilöstökoulutukselta, 2/1997

KANTASALMI KARI
Kesäyliopistolaitos alueellisena ilmiönä, 3/2010

KARJALAINEN MERJA, HEIKKINEN HANNU L.T., HUTTUNEN RAUNO & SAARNIVAARA MARJATTA
Dialogi ja vertaisuus mentoroinnissa, 2/2006

KASVIO ANTTI
Johtajuus muuttuvassa työelämässä, 4/1996

KATAJISTO JUKKA
Aikuiskoulutukseen osallistuminen kasautuu entistä enemmän hyväosaisille – kehityspiirteitä kahden vuosikymmenen ajalta, 4/1991

KAUPPI ANTTI
Laadun kehittäminen osana oppimisprosessia, esimerkkinä Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opettajakoulutus, 4/1993
Oppilaitoksista verkostoihin – Aikuisopiskelijan laajentuva toimintaympäristö, 4/1994
Ks. Poutanen Katri

KEKÄLE JOUNI
Luento-opetuksen kehittäminen käytäntöläheisellä menetelmällä, 2/1996

KESKINEN SOILI & VIRTANEN NANA
Yrityksen saneeraus ja irtisanomisen seuraukset, 3/1999

KESKITALO-FOLEY SEIJA
Koulutus valtautumisen mahdollistajana? Elämänkertanäkökulma lappilaisen maaseudun koulutukseen, 1/2000
Koulutuksen vapaus ja ikuinen toivo – sukupuoli, koulutus ja asiantuntijuus aikuisopiskelijan elämänkerrassa, 1/2006
Paikantumia naisyrittäjyyden, yrittäjyys- ja aikui
skasvatuksen keskusteluihin, 3/2008

KIILAKOSKI TOMI
Hyvä isäntä vai huono renki? Verkkopedagogiikan kulttuurisesta kontekstista, 1/2003

KIVINEN OSMO & RINNE RISTO
Mitä aikuiskasvatustutkimus on?, 4/1995
Työ- ja koulutusmarkkinoiden toiminta – haaste EY:n koulutuspolitiikalle, 1/1993
Kysymyksiä aikuiskoulutuksesta ja työttömyydestä, 3/1996
Kivinen Osmo, Rinne Risto & HYPPÖNEN KARI: Opiskelijoiden aikuistuminen ja korkeakoulujen avautuminen, 1/1991
Kivinen, Osmo & SILVENNOINEN, HEIKKI: Koulussa ja työssä oppimisen ehdot ja mahdollisuudet, 4/2000

KOIRANEN, MATTI & RUOHOTIE, PEKKA
Yrittäjyyskasvatus: analyyseja, synteesejä ja sovelluksia, 2/2001

KOISTINEN KIRSI & YLISUVANTO EIJA
Tiimiverkko-organisaatioon siirtyminen, 4/1994
Johtoryhmä oman työnsä tutkijana, 4/1996

KOIVUNEN HANNELE
Itäinen ja läntinen lukutaito, 2/1990

KOJONKOSKI-RÄNNÄLI SEIJA:
Osaamista etsimässä. Tutkimusretki taidon olemukseen ihmisen voimavarana, 2/2000

KOKKO NIINA, VARTIAINEN MATTI & HAKONEN MARJO
Hajautetun työskentelyn osaamisvaatimukset, 4/2003

KOLI ANNARITA
Työn ongelmatilanteiden tulkinnat ja muutoksen mahdollisuus opetustyössä, 1/2011

KONTIAINEN SEPPO, NURMI KARI E. & TISSARI VARPU
Eurodelfoitutkimus Suomen aikuiskasvatuksessa, 3/1997

KORHONEN ANU
Perustehtävälähtöinen kehittämisote koulun kehittämisen vaihtoehtona, 1/2011

KORHONEN MIRJAMI
Opiskelijain perhe – kivireki vai ”sikaenergian” antaja?, 2/1997

KORHONEN SATU-MARI
Myyttiset selitykset työstä. Analyysi kehittämishankkeen keskusteluista, 2/2005

KORHONEN VESA
Tarinoita mentoroinnista: akateemista toimijuutta ja oppimiskumppanuutta rakentamassa, 2/2010
Oppimisen kontekstuaalisuutta tunnistamassa – aikuisopiskelijan oppimiseen kytketyt kontekstit verkkopohjaisessa oppimisympäristössä, 3/2003

KOSKELA JANI
Kohtaamisia ja kriisejä läpi ihmiselämän. Otto-Friedrich Bollnowin eksistentialistisen pedagogiikan ydinkäsitteistä, 4/2009

KOSKI, LEENA & MOORE, ERJA
Näkökulmia aikuisuuteen ja aikuiskasvatukseen, 1/2001

KOTILAINEN SIRKKU & MÄKINEN MAARIT
Kansalaisverkot ja digitaalinen voimistuminen, 3/2006

KOVERO, CAMILLA
Vuxenpedagogik i brytningssked? Aktuella historiska och moderna vuxenpedagogiska frågor i Finland, 3/2001
Muuttuva minuus, 2/2004

KUITTINEN MATTI
Rakentava ongelma-ratkaisudialogi – tärkeä taito, joka tuntuu vaikealta oppia
, 3/2004

KUPIAINEN REIJO
Yhteistoiminnallinen medialukutaito, 3/2006

KURKI LEENA
Spiritualiteetti: johtajuuden perusta?, 4/1996
Sosiaalipedagogiikka ja sen uudet sovellutukset, 2/2000

KYNÄSLAHTI HEIKKI, JYRHÄMÄ RIITTA, MAARANEN KATRIINA, KROKFORS LEENA, TOON AULI & KANSANEN PERTTI
Työn ja koulutuksen suhde: opettajana työskentelyn yhteydestä opettajaksi opiskeluun, 2/2005

KYRÖ PAULA
Liikkeenjohdon konsultointi – nuori ja kasvava toimiala?, 1/1999
Yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia perusteita pohtimassa, 2/2001
Naisyrittäjien toisenlainen todellisuus, 4/2004
Riskinoton ja epävarmuudessa toimimisen valmiuksien oppimista tutkimassa, 3/2008

LAHTI PERTTI
Postmoderni markkinayhteiskunta ja kansanopistot, 1/1996

LAHTI-KOTILAINEN LEENA
Mielekkyys ja inhimillinen tasa-arvo muutosvoimina, 4/1996

LAITINEN MATTI
Kertovan muutosselonteon menetelmä, 3/1999
Laitinen Matti, VARTIAINEN MATTI & PULKKIS ANNELI: Ryväskehittäminen oppivan organisaation menetelmänä, 2/1996
Laitinen Matti & NURMI KARI E.: Aktiiviksi kansalaiseksi kasvaminen – tuloksia eurooppalaisesta tutkimusprojektista, 2/2003

LAITINEN RAIMO
Oppivaa organisaatiota etsimässä, 2/1996

LAMBERT PIRJO, REUNANEN RAIJA & HELLE MERJA
Ammattikorkeakoulun oppimisverkostossa kehittyy uudenlaista oppimista, 1/2005

LAMPISUO KARI & SIVONEN PÄIVI
Teleopetusprojektin kokeilutuloksia, 2/1989

LASSILA HILKKA
Yrittäjyyskasvatus sosiaalisen pääoman valossa. Kriittinen tarkastelu, 3/2008

LAUKKANEN REIJO
Oppilaitos hyötyy ulkoisesta evaluaatiosta, 3/1996
Maailmanluokan koulutuspolitiikkaa, 3/1998

LAVIKKA RIITTA
Minuusprosessit, luottamus ja yhteistyö verkostoituvassa työelämässä, 4/2004

LEINIKKI SIKKE
Mikä rasittaa pätkätyössä?

LEINONEN MARKKU
Elämä on koulu – Comeniuksen ajatuksia aikuiskasvatuksesta, 1/1998

LEPPISAARI IRJA, MAHLAMÄKI-KULTANEN SEIJA & VAINIO LEENA
Virtuaalinen ryhmämentorointi ammattikorkeakouluopettajan kehittymisen tukena, 4/2008

LESKINEN PIA-LENA
Yrittäjyyttä oppimassa – kouluyrittäjyyden paradoksi, 2/2001

LEVONEN JARMO
Oppiminen uusissa oppimisympäristöissä, 2/2000

LINDQVIST JARI & MANNINEN JYRI
Asiantuntijapalveluiden tulevaisuuskuvat – riittääkö osaaminen tulevaisuudessa?, 1/1999

LINDROOS RITVA
Opiskelijoiden itseopiskeluvalmiudet kaupallisen alan täydennyskoulutuksessa, 1/1990

LINNAKYLÄ PIRJO
Aikuisten avaintaitojen kansainvälisen arvioinnin haasteita, 4/2005

LINTURI HANNU
Tietoa läskillä ja ilman. Murros ja oppimisympäristöt, 1/1998

LONDONER CAROLL A.
Aikuiskasvatus tienhaarassa: luku ja kirjoitustaidottomuusongelma Yhdysvalloissa, 1/1989

LOUKOLA OLLI
Mitä autonomia on?, 3/1995

LUUKKA KATRI
Tunnepeili – tunnetilojen heijastaja merkityksellisissä oppimiskokemuksissa, 2/2004

LÄHTEENMÄKI MARJA-LEENA
Reflektiivinen dialogi ongelmaperustaista koulutusta rakentavassa yhteistyössä, 2/2006

LÖYTÖNEN TEIJA
Eron etiikka taidealan yliopistopedagogiikassa. Yliopistopedagogiikan mahdollisuuksia muuttuvissa taideyliopistoissa, 3/2009

MANNINEN JYRI
Akateemisten työttömien elämäntilanne – löytyisikö siitä lähtökohta työvoimakoulutukselle?, 1/1994
Dynaaminen käsiteanalyysi – yksilöllisiä analyysejä monimutkaisista ilmiöistä, 1/1996
Mielikuvat ohjaavat aikuisten osallistumista koulutukseen, 3/2004
Manninen Jyri & PESONEN SENJA: Uudet oppimisympäristöt, 4/1997
Sopeuttavaa sivistystyötä? 3/2010

MANNINEN TUOVI
Satelliittivälitteinen opetus teknisen alan täydennyskoulutuksessa, 1/1990

MARJOMÄKI VILLE
Kansanopistoliike ja yhteiskunnan muutos, 3/1989
Vapaan sivistystyön elävä ydin. 3/1995

MARTINSUO MIA & TEIKARI VEIKKO
Opiskelijan resurssit ja etenemisen haasteet sivutoimisissa jatko-opinnoissa, 1/2008
Miia Martinsuo: Työnohjaus projektimaisessa työssä, 4/2011

MARTTI SIRPA
Aimii – erilainen oppija, 1/2006
Ks. Suikkanen Asko

MARTTUNEN MIKA
Sähköpostiopetuksella perustelevaan keskusteluun, 4/1997

MATIKAINEN JANNE
Koulutuksen laatu organisaatiokulttuurisesta näkökulmasta, 3/1997

MATTHIES JÜRGEN
Täysvaltaisuus kasvatustavoitteena? Nykyaikaisen kasvatustieteen vaaroista kadottaa subjektinsa, 1/1989

MATTILA-AALTO MINNA
Inklusiivinen asiantuntijavuotovaikutus päihdekuntoutuksessa, 4/2007

MERILÄINEN MATTI
Luokanopettajien tarpeet ovat yksilölliset ja suhteessa uraan, 3/2002

METSÄMUURONEN JARI
Pehmeät kvalifikaatiot ihmistyössä ja ammatillisessa koulutuksessa, 2/1999

MIETTINEN ASKO
Organisaatioiden kehittäminen ja kehittämisprosessit – luonne ja dynamiikka, 1/1999

MIETTINEN REIJO
Miten kokemuksesta voi oppia? Kokemus ja reflektiivinen ajattelu John Deweyn toiminnan filosofiassa, 2/1998
Abraham Malowin ja Carl Jungin uudistavan kokemuksen käsitteet minäkehityksen mallina, 2/1999
Konstruktivistinen oppimisnäkemys ja esineellinen toiminta, 4/2000

MIKKONEN IIRIS
Työvoimakoulutukseen hakeutumisen motivaatio ja koulutuksen kokeminen, 2/1995

MITTER WOLFGANG
Koulutuksen yhtenäisyys ja erilaisuus yhdentyvässä Euroopassa, 3/1998

MOILANEN PENTTI, NIKKOLA TIINA & RÄIHÄ PEKKA
Opiskelijapalautteen käyttökelpoisuus yliopisto-opiskelun kehittämisessä, 1/2008

MOORE, ERJA
Yliopiston aikuiset opiskelijat, 1/2001
Aikuiskasvatukseen osallistumattomuus on myös rationaalista, 3/2004

MOZINA ESTER
Aikuiskasvatustutkimus Keski- ja Itä-Euroopan maissa, 4/1995

MUTKA ULLA & ROUSI HANNELE
Opetussuunnitelmien uudet kuosit – Järjestysutopia mureni, 2/1995

MÄKELÄ KEIJO
Verkostokulttuuri – utopia vai tuhon enne?, 4/1994

MÄKI KIMMO
Mäki Kimmo, Vanhanen-Nuutinen Liisa & Töytäri-Nyrhinen Aija: "Mitä otat pois, jos uutta tulee tilalle?" – ajanhallinta ja johtaminen ammattikorkeakoulussa, 1/2011

MÄKI-KULMALA HEIKKI
Mitä yleissivistys oli, on ja voisi olla?, 3/1995
Tiedon monimuotoisuus, 1/2004

MÄKINEN SIRPA
Tehdastyöläisen puheenvuoro koulutuksesta ja oppimisesta, 2/2007

MÄKISALO MERJA & KINNUNEN JUHA
Opettajana terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Opettajan käsitys omasta ja kollegoiden toiminnasta, 3/1999

NASKALI, PÄIVI
Sukupuolitettu subjekti pedagogisella näyttämöllä – näkökulmia feministiseen pedagogiikkaan, 4/2001

NIEMELÄ SEPPO
Avioliittokoulutus parisuhteen mielenterveystekijänä, 2/1992

NIEMELÄ SEPPO
Sivistys ja suoritus, 4/1991
Instituutioista verkostoihin – Vapaa sivistystyö kohtaa 1990-luvun murroksen, 3/1995
Vapaan sivistystyön kolme tehtävää
, 3/1998
K,ansansivistyksen kadottaminen 2/2002

NIINILUOTO ILKKA
Arvojen muutos ja moraalikasvatus, 2/1993

NORDHAUG ODD
Aikuiskoulutuspolitiikka ja vapaan sivistystyön järjestöt Norjassa, 2/1991

NYYSSÖLÄ KARI
Akateeminen yrittäjyysopetus ja muuttuvat työnkuvat, 2/1997

OJALA KRISTIINA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon osallistujat – elinikäisiä oppijoita? (2/2008)

OKSANEN ARVO
Arvo-ongelma suomalaisessa aikuiskoulutuksessa, 2/1993

ONNISMAA JUSSI
Ohjauksen tarve lisääntymässä?, 4/1996
Työelämän kaksoissidokset ja niiden vastamyrkyt, 2/2007

ORAVAKANGAS AINI
Koulun tuloskeskustelu kielipelien kohtaamisena, 4/2005
Gadamerin filosofisesta hermeneutiikasta, 4/2009 (Näkökulma-artikkeli)

PALONEN TUIRE, HAKKARAINEN KAI, TALVITIE JAANA & LEHTINEN ERNO
Heikot ja vahvat verkkosidokset ja osaamisen keskittyminen tiimityössä – esimerkkinä telealan yritysympäristö, 1/2003

PALONIEMI SUSANNA
Iän monimerkityksellisyys ammatillisessa osaamisessa ja sen kehittymisessä, 3/2003

PANTZAR EERO
Jatkuva koulutus koulutussuunnittelun periaatteena – taustoista ja todellisuudesta 1970- ja 80-luvuilla, 3/1991
Eurooppalaista aikuiskasvatuspolitiikkaa etsimässä, 1/1993
Edistääkö informaatioyhteiskunta sivistystä, 4/1999
Pantzar Eero & POIKELA ESA: Kehittämä kokonaisarviointi monimuoto-opetuksessa: Aikuiskasvatuksen cl-opintoja avoimessa yliopistossa, 2/1997

PARJANEN MATTI
Ensin urakka – sitten etiikka?, 2/1993

PARKER JENNETH
Kestävä kehitys: Mitä on korkeatasoiseen, kokonaisvaltaiseen ajatteluun pystyvien henkilöiden rooli?, 2/1995

PEHU-VOIMA SATU
Laatutyön arvioinnista ammattikorkeakouluissa, 2/1999

PEISA SEPPO & KINNUNEN PAULA
Tietokäsityksen muutos ja opettajankoulutus, 4/1990

PENTTINEN LEENA, SKANIAKOS TERHI, LAIRIO MARJATTA & UKKONEN JENNI
Korkeakouluopiskelun pedagoginen työelämähorisontti – Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea koulutuksen aikana?, 2/2011

PERKIÖ MIKKO
Lukutaitotutkimuksen käsitekartta, 2/2008

PETERI VIRVE
Kotisohvalla ja matkalla – kirjojen ja lehtien uudet merkitykset arjen mediakentällä, 3/2006

PIETILÄINEN VILLE
Oppilaitosjohtajien kompetenssiprofiilit ovat erilaisia, 4/2008

PIETRASINSKI ZBIGNIEW
Henkisen kehityksen kaksi mallia, 1/1992

PIKKARAINEN AILA
Ikääntyvien yliopiston opiskelijoiden antamat merkitykset opiskelulleen, 1/2002

PIRNES UNTO
Itsejohtoiset tiimit tulevat – rakenteet ja johtajuuden olemus muuttuu, 4/1994
Johtajien kasvu – tie organisaatiokuluttureiden paradigmasta muutoksen paradigmaan, 4/1996

POIKELA ESA
Jatkuva oppiminen – organisoituminen kokemuksen ja kontekstin suhteena, 2/1994
Ks. Järvinen Annikki
Ks. Pantzar Eero

POUTANEN KATRI & KAUPPI ANTTI
Kansalais- ja työväenopisto-opiskelun juuret aikuisopiskelijan elämässä, 4/1991

PUHAKKA HELENA
Ammatillisen kuntoutuksen epäonnistuminen – Epäonnistumiselle annetut selitykset, 4/2007

PULKKINEN JYRKI
Avoimien opiskeluympäristöjen toiminnallinen lähtökohtia, 4/1997

PUOLIMATKA TAPIO
Tunteiden kognitiivisuus ja oppiminen, 2/2004

PUURULA ARJA
Tutkimustiedon saatavuus on jatkuvan koulutuksen peruspilari, 4/1995
Naisten vaihtoehdot: koulutettuina kotiin vai kortistoon?, 3/1996

PYHÄLTÖ PYHÄLTÖ & SOINI TIINA
Ks. myös Stubb Jenni, 2/2010
Supertohtoreita – Miten niitä tehdään? Opetussuunnitelma tohtorinkoulutuksessa, 4/2006
Ks. Soini Tiina

RAAMI ASTA & MIELONEN SAMU
Kokemuksia intuitiovalmennuksesta. Intuition implisiittisestä oppimisesta kohti tietoista kehittämistä, 4/2011

RAIVOLA REIJO
Koulutus, kustannus vai investointi? Koulutuksen vaikuttavuus taloustieteellisenä ongelmana, 4/1992
Eurooppa-ulottuvuus koulutuksessa, 1/1993

RANTANEN TEEMU
& ISOPAHKALA-BOURET ULPUKKA, RAIJ KATARIINA ja JÄRVELÄINEN EEVA: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot osana suomalaisen korkeakoulutuksen duaalimallia, 4/2010

RAUHALA PENTTI
Palvelevatko ammattikorkeakoulut työelämää?, 3/1998

RAUSTE-VON WRIGHT MAIJALIISA
Koulutustutkimus valinkauhassa. Behavioristisesta oppimiskäsityksestä reflektiiviseen politiikkaan, 2/1991
Ks. Wright Johan von
Ks. Soini Tiina

RAUTAKILPI SIRKKU & ROUHELA ANNE
Suuret odotukset vai turhat toiveet? Akateemiset generalistit vuosituhannen vaihteen työmarkkinoilla, 1/2005

REMES PIRKKO
Tulevaisuuden perspektiivit Aikuiskoulutus nyt –kampanjassa, 1/1990

REPO-KAARENTO SAARA
Yhteistoiminnallisen oppimisen teoreettista taustaa, 1/1994

RINNE RISTO
Työn himmeneminen ja oppimisen mahdollisuus, 1/1997
Ks. Kivinen Osmo
Historiallinen murros ja aikuiskasvatustutkimus, 4/2010

ROHWEDER LIISA
Ympäristökasvatuksen kehittämisen lähtökohtia liiketalouden koulutuksessa, 3/2002

ROPO EERO
Opettajaekspertiyden kehittyminen – tutkimustuloksia ja näkökulmia, 3/1991

RUBENSON KJELL
Aikuiskoulutuksen kehittäminen – markkinavoimien ohjattavaksi vai tavoitteelliseen politiikkaan, 2/1991

RUOHOMÄKI VIRPI & LAITINEN MATTI
Yhteistyöpeli ryhmätyön kehittämisessä, 1/1995
Ruohomäki Virpi & PANKAKOSKI MATLEENA: Simulaatiopeli osallistuvan kehittämisen ja työssä oppimisen menetelmänä, 2/1996

RUOHOLINNA TARITA
Kaupanalan muutos ikääntyvien silmin, 2/2011

SAARI ANTTI
Elinikäisen oppimisen Panopticon, 4/2006

SAARINEN JAANA
Riitasointuja – valta ja auktoriteetti feministisessä pedagogiikassa, 4/2001
Naistutkijoiksiko tiedemaailmaan – Ohjauksen jännitteitä, 1/2005

SAARINEN TAINA
Nousukaudesta lamaan, määrästä laatuun; Koulutuksen laadun erilaiset merkitykset, 4/1993

SALMELA HELY
Työelämän muutokset ja aikuiskoulutus, 1/1991

SALO PETRI
Yhteisöissä tapahtuva aikuiskasvatus vapaan sivistystyön mahdollisuutena, 1/1997
Tulevatko sivistystyöt kansalais- ja työnväenopistoissa tehdyiksi, 4/1999
Mitä on suomalainen aikuiskasvatustutkimus?, 4/2006

SARALA URPO
Laatupiirit oppivina työryhminä, 3/1991

SARJA, ANNELI
Dialogioppiminen ryhmä- ja yksilötasoilla hoitotyön kontekstissa, 2/2000

SARVIMÄKI ANNELI
Käytännöllisen tiedon luonne, 2/1989

SENVALL NORA, KESKINEN SOILI & KESKINEN ESKO
Johtajuus itsearvioituna ja itse kokemana, 4/2005

SEPPÄNEN-JÄRVELÄ, RIITTA
Toimijalähtöinen prosessikehittäjä sosiaali- ja terveydenhuollossa, 1/2000

SIHVOLA JUHA
Yhteiskunta ja hyvä elämä. Aristoteles ja nykyajan etiikan haasteet, 1/1998
Antiikin sivistysperinne ja eurooppalainen identiteetti, 4/1999

SIHVONEN JUHA
Sidottu koulutus vapaassa sivistystyössä, 4/1991
Kansalaisopiston arviointi, uhka opistojen itsemääräämisoikeudelle vai mahdollisuus toiminnan kehittämiseen, 2/1999

SIIVONEN PÄIVI
Tutkintoja ja itsensä sivistämistä – kertomuksia aikuislukioista, 3/2010

SILTALA REIJO, ALAJÄÄSKI JARKKO, KESKINEN SOILI & TENHUNEN ANU
Opetusalan asiantuntijoiden käsityksiä opettajan pedagogisesta innovatiivisuudesta, 2/2009

SILVENNOINEN HEIKKI
Työelämän ja aikuiskoulutuspolitiikka, 4/1998
Miten koulutus vaikuttaa työttömyyteen), 3/1996
Työttömille koulutusta – miksi ja minkälaista?, 3/1993
Silvennoinen Heikki & KIVIRAUMA JOEL: Työllisyyskoulutus – työvoimapolitiikkaa ja koulutuspolitiikkaa, 4/1989
Silvennoinen Heikki & KIVIRAUMA JOEL: Oppisopimuskoulutus joustavassa koulutusjärjestelmässä, 1/1992
Silvennoinen Heikki & NAUMANEN PÄIVI: Mihin koulutuksen tarve perustuu? Aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen tarpeesta työelämässä, 3/1993
Silvennoinen Heikki & KUITUNEN KIRSI: Työvoimapoliittinen henkilöstökoulutus yhteishankintana,1/1996

SILVENNOINEN PIIA
Ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät ja ohjaava koulutus, 2/2002
Refleksiivistyysja sukupuoli ohjaavassa koulutuksesa, 3/2011

SIRKEMAA, SEPPO
Avoin ammattikorkeakoulu: tarkastelussa monimuotoisuus, 1/2001

SOINI TIINA, PIETARINEN JANNE & PYHÄLTÖ KIRSI
Ks. myös Subb Jenni, 2/2010
Pedagoginen hyvinvointi peruskoulun opettajien työssä, 4/2008
Soini Tiina, Rauste-von Wright Maijaliisa & Pyhältö Kirsi: Oppiva organisaatio – tyhjä käsite vai kehittämisen väline?, 4/2003

STACHON KARI
Asiantuntijaorganisaation täytyy selvittää suhteensa tietotekniikkaan, 1/1994

STUBB JENNI, PYHÄLTÖ KIRSI, SOINI TIINA, NUMMENMAA ANNA RAIJA & LONKA KIRSTI
Osallisuus ja hyvinvointi tiedeyhteisössä. Tohtoriopiskelijoiden kokemuksia, 2/2010

STENQVIST PEKKA
Sosiaalityön koulutusintressit ja elinikäisen oppimisen periaate, 1/2000

STÅHLE PIRJO
TQM – lisää laatua opetukseen, 4/1993
Oppiva organisaatio – menestyksen ehto, 1/1995
Ståhle Pirjo & Kuosa Tuomo (2009). Systeeminen itseuudistuminen – Uutta ymmärrystä kollektiivien kehittymiseen, 2/2009

SUIKKANEN ASKO & VIINAMÄKI LEENA
Työelämän kvalifikaatiovaatimusten uudet ulottuvuudet, 3/1996
Uusia mahdollisuuksia päästä opiskelemaan – Esimerkkinä Opiskelu on työtä -projekti, 3/1992
Suikkanen Asko, LINNAKANGAS RITVA & MARTTI SIRPA: Palkkatyön tulevaisuus ja koulutus, 2/2002

SUOMALA JYRKI, TAATILA VESA, SILTALA REIJO & KESKINEN SOILI Liiketalousinnovaatioiden keksiminen on myös kognitiivinen prosessi, 3/2005

SUORANTA JUHA
Aikuiskasvatuksen ihmiskuvan poetiikkaa, 1/1992
Aikuiskasvatustutkimuksen sovellettavuus ja käytännöllisyyden ongelmia, 1/1996
Intellektuaalinen aikuiskasvatus ja elämänmeno, 1/1995
Mediakulttuurin ja oppimisteknologian paradokseja, 4/1997
Aikuisoppijan merkitys modernissa ja postmoderneissa teorioissa, 1/1998
Aikuisten mediatajun jäljillä, 3/2006
Ks. Yli-Kotola Mauri

SYRJÄLÄINEN ERJA & JYRHÄMÄ RIITTA
Kultajyviä ammentamaan! Praktikumiohjaajiksi hakeutuvien motiivit yliopiston ja koulun yhteistyön edellytysten luotaajina, 4/2008

TAKALA TUOMAS
Luku- ja kirjoitustaito – kampanjoihin sisältyvistä yhteiskunnallisista merkityksistä, 2/1990

TALVITIE ULLA, LAITINEN-VÄÄNÄNEN SIRPA & TIKKANEN PÄIVI
Kliinisestä harjoittelusta työssä oppimiseen ja yhteistyötiimeihin, 3/2002

TAPANI ANNUKKA
Mistä on kollektiivinen identiteetti ammattikorkeakouluyhteisössä tehty?, 1/2007

TARKKI JARMO
Sivistys ja tasa-arvo, 4/1999

TARVINAINEN PAAVO
Mitä oppia jos ei lainoppia? Suomalaisen hallintovirkamieskoulutuksen pitkän kiistan vaiheita 1900-luvun alkupuolella, 4/1989

TAURIAINEN PERTTI
Oppimispäiväkirjan hyödyllisyys aikuisopiskelussa, 2/1989

TELLA SEPPO
Telematiikka ja verkostoituva oppimisympäristö – haasteita aikuiskasvatukselle, 4/1994
Tietokoneperustaisesta opetuksesta verkostopohjaiseen oppimiseen, 4/1997

THÅNG PER OLOF
Ammattitaidottomat työntekijät Ruotsin teollisuudessa; Koulutusta ja oppimisen tarvetta koskevia käsityksiä, 2/1995

TIENARI, JANNE:
Ajatus, jonka aika on tullut. Muutoksen kauppiaat ja liikkeenjohdolliset muodit, 3/2000

TIKKAMÄKI KATI
Tunnetyössä oppiminen – tarkastelussa saattohoitajan työ, 4/2007

TIKKANEN TARJA, RUTH JAN-ERIK & KUUSINEN JORMA
Kasvatusgerontologian nykytilasta, 2/1994

TIURANIEMI JUHANI
Vuorovaikutusilmiöt työnohjauksessa, 2/2005

TOLSKA TIMO
Kognitiivinen järjestämä ja sen yhteydet kasvatukseen Israel Schefflerin filosofiassa
, 3/2003

TOSSAVAINEN, JONNA ja HULKARI, KIRSI
Vähän koulututetut aikuiset ja Noste – kokemuksia koulutusinnovaatioista, 1/2010

TOUKONEN MARJA LEENA
Lukutaidon käsite Wittgensteinein myöhäisfilosofian valossa, 2/1990

TUOMI-GRÖHN, TERTTU
Työssä oppimisen teoreettisia lähtökohtia. Katsaus erilaisiin transfer-käsityksiin, 4/2000

TUOMINEN-SOINI HETA & SAHLBERG PASI
Ammatillisen kehityksen merkitys opettajien jaksamisessa, 1/2007

TUOMISTO JUKKA
Elinikäisen kasvatuksen kehittäminen – lähtökohtia ja ongelmia, 3/1991
Keskitetystä aikuiskoulutussuunnittelusta markkinoiden ohjaukseen – ja takaisin?, 4/1998
Koulutusmarkkinat tarvitsevat edelleen myös säätelyä, 4/1998
Tuomisto Jukka, AALTONEN RAINER, FRONT TIINA, MÄKINEN PÄIVI & PANTZAR EERO: Aikuiskasvatuksen globaalit haasteet informaatioyhteiskunnassa, 4/1997

TURUNEN JORMA
Työväen sivistystyö ja yhdentyvä Eurooppa, 3/1989

TYNJÄLÄ, PÄIVI & COLIN, KAIJA
Koulutuksen ja työelämän yhteistyö – pedagogisia näkökulmia, 4/2000

TÖKKÄRI VIRPI & PERTTULA JUHA
Itsensä kehittäminen johtajien kertomana, 2/2010

TÖRMÄ, SIRPA
Ammatillisen kasvun näkymiä saattohoitajan työssä, 1/2010

VAHERVA TAPIO
Onko aikuiskasvatustiede edistynyt? Määritelkäämme edistyksen tuntomerkit, 4/1995
Työelämän aikuiskoulutusta arvioimassa, 3/1992

VAINIO-KORHONEN, KIRSI
Suomalaisen naisyrittäjän historia, 2/2001

VALKEAVAARA TUIJA
Henkilöstön kehittäjät muuttuvassa työelämässä, 3/1997

VALKONEN EMILIA
Valkonen Emilia & Kauppila Juha: Sivistyksen keitaasta formulatalliksi? Kansalaisopistojen henkilökunnan kokemuksia markkinaperusteisesta aikuiskasvatuspolitiikasta, 3/2010

VARILA JUHA
Henkilöstön kehittämisen kohteet ja tulosalueet, 3/1992
Hiljainen taitotieto ja henkilöstön kehittäminen, 3/1994
Tunteet aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteeksi, 2/2004

VEHVILÄINEN SANNA
Aikuiskasvatus ja integroidut koodit: Ohjaava koulutus avoimena aikuispedagogiikkana, 3/1997
Neuvon pidättäminen neuvonpyynnön jälkeen – Merkkejä ohjauksellisuudesta ja itseohjautuvuus-ihanteesta keskustelussa, 3/2001
Tunteet ja vuoro-vaikutus, 2/2004
Vehviläinen Sanna & LINDFORS OLAVI: Itsereflektio ja kohentunut vointi haastattelupuheessa, 3/2005
Vehviläinen Sanna & Svinhufnud Kimmo: Paperi, dokumentti, opinnäyte – Teksti akateemisen ohjauskeskustelun osapuolena, 3/2009

VENNA YRJÖ & RAUTIAINEN SARI
Valtionhallinnon kouluttajakoulutuksen vaiheita ja näkymiä, 3/1990

VENNINEN TUULIKKI
Tunteet työyhteisössä. Herne patjan alla vai leskenlehti tien pientareella?, 2/2004
Kollegiaalinen palaute ammatillisen kehittymisen tukena, 4/2005
Koskenlaskua työyhteisössä, 1/2009

VIITALA TUULIKKI & ISONIKKILÄ KATI
Yliopisto-opetusta maakuntaan; Monimuoto-opetuskokeilu Oulun avoimessa yliopistossa, 2/1997

VIRKKUNEN JAAKKO
Massatuotannosta verkkoon, 4/1994

VIROLAINEN SANNA, VAHERVA TAPIO & RENKO TIINA
Osallistuminen ja opiskelun vaikuttavuus kansalais- ja työväenopistoissa, 4/1991

WRIGHT JOHAN VON 6 RAUSTE-VON WRIGHT MAIJALIISA
Humanistinen psykologia ja kokemuksellinen oppiminen, 4/1992

VUORIKOSKI, MARJO
Sosiaalityön koulutusintressit ja elinikäisen oppimisen periaate, 1/2000
Vuorikoski Marjo & OJALA HANNA: Sukupuoli aikuiskasvatuksen tutkimuskohteeksi, 4/2006

VÄRRI VELI-MATTI
Kasvatus ja ”ajan henki” – tulkintoja psykokapitalismin armottomuudesta, 2/2002

YLINEN SEPPO
Kansainvälisyyskasvatus aikuiskoulutuksessa – kokemuksia ja kehittämismahdollisuuksia, 3/1989

YLÄ-KOTOLA MAURI & SUORANTA JUHA
Humanismin kulttuurista bioparadigmaa, 4/1999

YOUNG MICHAEL
Opetussuunnitelma ja demokratia, 2/1989   
       
 
   
©Kansanvalistusseura Kansanvalistusseura • Cygnaeuksenkatu 4 • 00100 Helsinki • Puh. 0207 511 590